BIANCO RHINO

BIANCO RHINO

White

Namibia

no

yes

0,06 % wt

159 Mpa

10,4 Mpa

5,8 Mpa

5,70 mm

0,20%

TOP